1. VOORWAARDEN

De voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en diensten die op onze websites worden geboden, zowel op alle overeenkomsten die wij sluiten en overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover wij aanbieder dan wel opdrachtnemer zijn. EHBOwandsystemen.nl (onderdeel BlusPunt Brandblussers en BHV-shop.eu) wordt in de voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden gaan de bepalingen in deze voorwaarden voor. Op de webshop is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan het daartoe bevoegde arrondissement in Nederland. Door de website te bezoeken en/of gebruiken van op de website aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid ervan. Er kunnen geen rechten aan informatie vermeldt op de website of e-mailberichten worden ontleend. Hoewel wij grote zorgvuldigheid in acht nemen bij het onderhouden van de website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden kun nen zij niet instaan voor juistheid, volledigheid en actualiteit.


2. ONLINE BETALEN & PRIVACY

De webshop biedt meerdere betaalmogelijkheden zoals vooraf betalen of per iDEAL internet bankieren via uw bank uw bestelling betalen. Het is voor met name bestaande klanten mogelijk om na onze goedkeuring op rekening te kopen met een af te stemmen betalingstermijn. Wel blijven bestelde en of reeds geleverde artikelen, totdat uw betaling is ontvangen, in onze eigendom. Uw persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden door onze mederker(s) gebruikt voor de uitvoering van uw opdracht(en). Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel van onze voorwaarden of onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen behoudens voorafgaande schriftelijk noodzakelijke toestemming verstrekt door de daartoe bevoegde medewerker van onze zijde. Alle op onze websites/-shops getoonde prijzen zijn vermeldt in € ( euro ) exclusief geldend B.T.W. percentage. Neem bij vragen gerust contact met de klantenservice op, wij zijn u graag van dienst.


2.1. GEHEIMHOUDING

Beide partijen (opdrachtgever en opdrachtnemer) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


3. LEVERTIJD BESTELLING

Wij streven altijd om in onze webshops geplaatste bestellingen de eerstvolgende werkdag op het opgegeven bezorgadres af te leveren. Indien artikelen onverhoopt niet op voorraad zijn brengen wij u hiervan op de hoogte. Levering vindt alsnog z.s.m. na ontvangst van uw e-mailbevestiging plaats. Vragen omtrent status van uw bestelling (ook na offerte).. neem contact op..! Een levertijd of uitvoeringstermijn is indicatief omdat ook wij van bezorgdiensten afhankelijk zijn. Levering altijd zo snel als mogelijk waarbij de levertijd of het moment van uitvoeren ingaat wanneer uw bestelling is ontvangen en of dat er na het offerte traject overeenstemming is bereikt en indien ter sprake de (termijn)betaling vooraf is ontvangen. Bij meerwerk (bijvoorbeeld bij onderhoud werkzaamheden) wordt de levertijd of uitvoeringstermijn verlengd met de tijd die nodig is om materialen en onderdelen te (laten) leveren om te verrichten meerwerk naar behoren te verrichten. Gezien de vele maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland en buitenland zijn wij ook afhankelijk van leveranciers. Overschrijding van levertijden en of moment van uitvoeren van uw opdracht geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding. Tekortkoming in de nakoming van verplichtingen kan aan ons niet worden toegekend indien sprake is van overmacht en onvoorziene omstandigheden zoals niet tijdige betaling, brand, overstroming, diefstal of dat leveranciers danwel onderaannemers door welke omstandigheden dan ook niet aan de verplichtingen (kunnen) voldoen. Bij werkzaamheden op locatie zorgt opdrachtgever dat onze medewerker(s) ongestoord op het overeengekomen tijdstip werkzaamheden kan (kunnen) uitvoeren.


3.1 BESTEL ZORGVULDIG

Tijdens bestellen wordt aan u in het bestelproces gevraagd of u een account wilt aanmaken? Dit is een optionele keuze en is niet verplicht. Besluit u om een account aan te maken dan kunt u eenvoudig uw contactgegevens opgeven. Correct en volledig invullen van factuuradres en eventueel afwijkend bezorgadres is noodzakelijk om door u bestelde artikelen spoedig te leveren. Persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en beschermd. Uw bestelling(en) worden in degelijke verpakking aan het opgegeven afleveradres verzonden. De prijzen van EHBO wandsystemen op ehbowandsystemen.nl zijn inclusief verzendkosten exclusief B.T.W.. Worden er in de shop onterechte bestellingen gedaan of wordt vreemd bestelgedrag geconstateerd? Dan wordt hiertegen opgetreden, desnoods aangifte bij daartoe aangewezen instantie


3.2 LEVERING VIA DERDEN

Levering waarbij voorraad van (een) artikel(en) bij ons niet voorradig is/zijn kan alsnog plaatsvinden via importeur, fabrikant of distributeur. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens zoals bezorgadres aan het door-leverende bedrijf door te geven zodat levering alsnog zo spoedig mogelijk plaatsvindt. Ook doorleverende (dropshipping) bedrijven gaan uitermate zorgvuldig met uw gegevens om en beschermen deze maximaal. Door bij ons te (online) te bestellen/kopen gaat u met gegevensdeling akkoord.


4. ZICHTTERMIJN ONLINE BESTELLEN

Bij online artikelen kopen is er recht op een bepaalde zichttermijn ofwel bedenktijd. Dit geldt bij kopen via Internet. De bedenktijd is een periode waarbinnen de klant (lees opdrachtgever) het online gekochte artikel zonder opgaaf van reden of enige verplichting retour kan zenden. Wel dient de verpakking van het artikel compleet en zoveel als mogelijk heel te zijn. Dus open de verpakking op een nette wijze. Bij vernielde verpakking brengen wij dit in rekening. Verzendkosten voor retour zenden zijn voor rekening koper. De zichttermijn periode is 14 dagen vanaf het moment dat u uw bestelling ontvangt. Uitzondering op de 14 dagen zicht termijn zijn verkooptrajecten via opgemaakte offerte, gemaakte maatwerk prijs, custom made (op maat) gemaakte artikelen met bijvoorbeeld uw (bedrijfs)naam vermelding op het artikel. Of bij na op locatie door ons uitgevoerde inventarisatie van benodigde (brand)veiligheid artikelen, of bij wederverkoop. Neem bij vragen hieromtrent gerust contact met ons op.


4.1 RETOURZENDING / ANNULERING

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien met medeweten en toestemming van ons. Artikelen op maat gemaakt kunnen niet worden geretourneerd. Bij annulering van een opdracht is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.


5. AANSPRAKELIJKHEID

Opdrachtgever draagt het risico voor eventueel ontstane waterschade aan wand en vloer bij bijvoorbeeld het uitvoeren van de vijfjaarlijkse brandslangtest. Is er sprake van een nieuw uit te voeren onderhoud project dan wordt er een nulmeting aan de blusmiddelen verricht. Hieruit voortvloeiende extra uit te voeren werkzaamheden worden vooraf met kennisgeving van daarmee te verwachten gepaard gaande kosten met u besproken. Geen verrassingen achteraf. Is de conditie status voorafgaand uit te voeren onderhoud van een bedrijfsveiligheid middel of ander te controleren of te onderhouden artikel vooraf als te onbetrouwbaar te beschouwen dan treedt de medewerker van ons met u in overleg om onvoorziene omstandigheden te voorkomen. Wij zijn jegens opdrachtgever aansprakelijk voor toerekenbare tekortkoming. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is dit lid slechts van toepassing met inachtneming van de wettelijke besluitvorming. Maken wij bij de vervulling van de opdracht gebruik van een andere persoon (onderaanneming) dan zijn wij op gelijke wijze aansprakelijk. Wij zijn in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade. Iedere aansprakelijkheid van ons is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door ons gesloten aansprakelijkheid verzeke ring wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van ons komt. Indien door welke reden ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt geldt dat elke aansprakelijkheid beperkt is tot het honorarium, dat is betaald voor de uitvoering van opdracht. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade zoals gevolgschade, winstderving, immateriële schade van opdrachtgever, misgelopen besparingen bedrijfsstagnatie, waardevermindering van producten. Onze medewerker(s) gaa(t)n altijd beheerst te werk en informe(ert)ren naar geldende bedrijfsvoorschriften binnen uw organisatie. Worden er relevante zaken geconstateerd, dan wordt dit aan u gemeld. Bij aanschaf van artikelen zonder vooraf informerend (telefoon)gesprek of email bericht wordt veronderstelt dat u kennis van zaken heeft. Na aanschaf gaan wij ervanuit (zonder uw voorafgaande informatievraag) dat "normaal gebruik" van gekochte  artikelen wordt gemaakt. Houdt bijvoorbeeld brandblusser(s) uit directe hitte- / zonnestraling en stel deze niet bloot aan temperaturen boven vijftig graden Celsius. Plaats brandblussers rechtop of diagonaal met de blusopening omhoog.


6. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN | INTELLECTUEEL EIGENDOM

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor m.b.t. op of via de webshop geboden informatie (waaronder alle teksten grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, verspreiden, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande uitdrukkelijk achteraf aantoonbare schriftelijke toestemming van rechtmatige toestemming van rechthebbende. U mag vertoonde informatie op de website afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. Afbeeldingen op de website kunnen qua actualiteit afwijken. Ook behouden wij ons het recht om de op of via deze website aangeboden informatie te wijzigen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie met inbegrip van de teksten is gewijzigd. Alle op de website getoonde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren en/of rechthebbenden. Wij kunnen niet garanderen dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Elke niet wezenlijke en of relevante aansprakelijkheid ten aanzien van juistheid, volledigheid, actualiteit van informatie en het ongestoord gebruik van de site wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.


7. SERVICEGEBIED

Bij werkzaamheden in verband met de opdracht in gebouwen en of op (het) terrein(en) van de opdrachtgever zal opdrachtgever, indien wij daar tijdig om verzoeken, hulp personeel en hulpwerktuigen kosteloos ter beschikking van ons stellen. Het servicegebied waarop onze dienstverlening is ingericht omvat Drenthe. Het is mogelijk om ook buiten Drenthe service te verlenen, hiervoor dient door de mogelijke opdrachtgever vooraf contact met ons over op te nemen. Dit heeft te maken met prijsvorming.


CONTACTFORMULIER

EHBOwandsystemen.nl onderdeel van

BlusPunt Brandblussers
Kalffstraat 74
7887 AJ te Erica (Emmen)
KvK-nummer: 68484283
E-mailadres: info@ehbowandsystemen.nl 
Webshop: https://www.ehbowandsystemen.nl 

------------------------------------------------------

>> Telefoonnummer: +31(0)85-1304730